Stressi ja voimavarat

Nykyajan dynaaminen työelämä vaatii luovuutta, joustavuutta ja voimakasta sitoutumista. Nykyään työn, perheen ja henkilökohtaisten asioiden yhteensovittaminen onkin hyvin haasteellista. Tähän pystyvät parhaiten ne ihmiset, joilla on kykyä seurata ja hallita omaa stressitasoaan.

Stressi ja Voimavarat – valmennus on uusi valmennuskokonaisuus, joka perustuu vankkaan tutkimuspohjaan ja on sovitettu suomen kieleen ja kulttuuriin. Valmennus keskittyy stressinhallintaan neljällä toisiinsa liittyvällä elämänalueella:

 • Henkilökohtainen elämä
 • Työ
 • Parisuhde
 • Perhe

Valmennuksessa käydään läpi eri osa-alueiden (Henkilökohtainen, työ, parisuhde ja perhe) vaikutusta toisiinsa ja ihmisen omia keinoja vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa. Valmennuksen käytetään tukena henkilökohtaista Stressi ja Voimavarat – profiilia joka antaa osallistujaa liittämään käsiteltävät asiat suoraan omaan elämäänsä.

Profiilin avulla osallistujat voivat reflektoida omaa stressitasoaan, hallintavoimavarojaan ja tyytyväisyystasoaan sekä määritellä tärkeimmät kehitysalueet ja laatia itselleen oman suunnitelman hallintavoimavarojen lisäämiseksi.

Stressi ja Voimavarat – profiili auttaa osallistujia ymmärtämään että:

 • stressi yhdellä elämän osa-alueella, kuten parisuhteessa, saattaa aiheuttaa stressiä myös muilla alueilla. On tärkeätä tarkastella kaikkia osa-alueita löytääkseen stressin aiheuttajat.
 • hyvät stressinhallintavoimavarat yhdellä osa-alueella auttavat ihmistä hallitsemaan stressiä myös muilla osa-alueilla. Tarkastelemalla kaikkia osa-alueita löytyvät myös oikeat voimavarat.
 • kuinka stressinaiheuttajat, voimavarat ja yleinen tyytyväisyys liittyvät toisiinsa.

Stressi sinänsä ei ole hyvää tai pahaa, se on vain reaktio ympäristön vaatimuksiin. Onko stressillä myönteinen, kielteinen vai neutraali vaikutus, riippuu yksilön tavasta reagoida stressiin ja tulla toimeen sen kanssa.

Kokonaisvaltaisen elämänhallinnan avaimet

Ihmissuhteiden voima stressin hallinnassa
Usein stressinhallinnassa keskitytään yksilökeskeisiin menetelmiin, kuten liikuntaan, ravintoon ja itsetunnon kehittämiseen. Stressi ja voimavarat valmennuksessa painotetaan ihmissuhteita ja vuorovaikutustaitoja henkilökohtaisten voimavarojen lisäksi. Tutkimukset ovat osoittaneet , että kaikilla elämänalueilla stressinhallinnassa parhaiten onnistuvat ihmiset osaavat käyttää tehokkaasti myös ihmissuhteisiin liittyviä voimavaroja.

Esimerkki Stressi ja voimavarat – profiilin Henkilökohtaisen osa-alueen kuvaajasta:
Esimerkissä on kyseisen henkilön Henkilökohtaisen -elämänalueen profiili. Profiili osoittaa, että tämän henkilön henkilökohtaisessa elämässä on paljon stressinaiheuttajia. Hänen hallintavoimavaransa ovat hyvät Ongelmanratkaisun ja Kommunikoinnin alueilla kun taas Läheisyydessä ja Joustavuudessa on kehittämisen varaa. Olemassa olevien voimavarojensa avulla hän kuitenkin pystyy hallitsemaan henkilökohtaista elämäänsä niin että hän on tyytyväisyystasonsa on suhteellisen hyvä.

Myös muilta osa-alueilta tehdään profiilit ja näitä vertaamalla osallistuja saa kokonaiskuvan omista vahvuuksistaan ja kehitysalueistaan sekä voi suunnitella tapoja kehittää voimavarojaan.

NELJÄ KESKEISTÄ VOIMAVARAA

 • Ongelmanratkaisu – Kyky hallita vaikeat tilanteet ja tehdä rakentavia muutoksia niiden ratkaisemiseksi.
 • Kommunikaatio – Taito jakaa ajatuksia ja tunteita toisten kanssa molemminpuolisen ymmärryksen saavuttamiseksi vaikeissakin olosuhteissa.
 • Läheisyys – luonteva yhdessä oleminen ja kyky liittyä ympäristön ihmisiin.
 • Joustavuus – Miten organisoitua on elämäsi ja kuinka helposti mukaudut sekaviin tai odottamattomiin tilanteisiin.

Elämäänsä tyytyväinen ja tasapainoinen ihminen on myös tehokas työntekijä. Stressi ja voimavarat profiili ja valmennus helpottavat osallistujia selkeyttämään työn ja yksityiselämän monimutkaiset yhteydet auttamalla:

 • tunnistamaan eri elämänalueilla ilmeneviä stressitekijöitä.
 • löytämään omat hallintavoimavarat.
 • vähentämään päivittäistä stressiä.
 • kehittämään uusia keinoja stressinhallintaan.
 • parantamaan ongelmanratkaisutaitojasi.
 • viestimään tehokkaammin.
 • edistämään hyvinvointia läheisempien suhteiden avulla, keskinäistä tukea ja luottamusta kehittämällä.
 • kehittämään joustavuutta.
 • luomaan yksilöllinen toimintamalli stressinhallintaan.
Onnenpari Oy